Wervik Vlaanderen
visie en beeldkwaliteitsplan

In Wervik zijn twee voormalige voetbalvelden vrijgekomen voor bebouwing. De stad heeft de ambitie om de site te ontwikkelen als pilotproject rondom duurzaam bouwen en wonen. Het team van Palmbout Urban Landscapes en H+N+S Landschapsarchitecten won de oproep met een plan dat volgens de jury goed scoorde op de veelzijdigheid en kwaliteit van de bebouwing, de samenhangende groenstructuur en de duurzaamheid.

Wonen in een collectieve tuin
Wervik is een kleine grensstad in het landelijk gebied. De atmosfeer wordt bepaald door stenige straten en pleinen. De stad heeft binnen haar bebouwingsgrenzen weinig groen in haar straten en weinig toegankelijke parken. In het planvoorstel wordt de site aan de Ooststraat – Hellestraat ingericht als een collectieve en deels publieke woontuin. Deze woontuin werkt als schakel in een informele structuur van wandelroutes en groene sites, die zich in de loop van de tijd stapsgewijs verder kan uitstrekken.
De woningen zijn georiënteerd op de zon en op de collectieve buitenruimte. Alle 30 woningen zijn aanpasbaar naar woonvormen zoals levensloopbestendig wonen, kangoeroewonen, woon-werkwonen en cohousing. Nieuwe verhoudingen kunnen ontstaan door een grotere betrokkenheid van bewoners met hun woonomgeving, door zeggenschap in de inrichting en het gebruik van de buitenruimte en actievere vormen van beheer. De collectieve tuin biedt aanleidingen voor ontmoeting, met tuintjes, waterpompen, speelgelegenheden en een groot als plantsoen in te richten veld.
‘Duurzaamheid als integraal ontwerpprincipe’ is het samenbindende motief voor zowel de collectieve tuin als het wonen. Dit komt concreet naar voren in de autovrije woonomgeving, de natuurlijke afvoer, infiltratie en het hergebruik van regenwater, de optimale gerichtheid op de zon, zowel voor passief gebruik als de opwekking met zonnepanelen en –collectoren en de opslag in WKO, de kansen voor biodiversiteit door de inrichting va de groene ruimte en groene daken, en tot slot het gebruik van gezonde en duurzame materialen in architectuur en buitenruimte.

Opdrachtgever
stad Wervik (Be)
Periode
2013-2015