Wervik Vlaanderen
Vision and visual qualityplan

In Wervik two former football fields have become available for development. The town’s ambition is to use the site for a pilot project inspired by sustainable building and living. The team of Palmbout Urban Landscapes and H+N+S Landschapsarchitecten won the competition. Our entry received the jury’s acclaim for the versatility and quality of the proposed buildings, the coherent structure of the greenery and sustainability.

Living in a collective garden

Wervik is a small border town situated in the countryside. Stone-paved streets and squares define its atmosphere. The town has little green along the streets and few accessible parks within its perimeter. In our proposal, the Ooststraat-Hellestraat site is laid out as a partly collective and partly public residential garden. This garden functions as a pivot in an informal structure of walking routes and green sites that will gradually unfold over the years.

The dwellings are oriented towards the sun and the collective exterior space. All 30 of them can be adapted to living arrangements such as: house for life, multigenerational living, combined living & working and co-housing. New dynamism can be achieved by a greater involvement of residents in their surroundings, their say in the layout and use of the external space, and more active forms of management. There will be plenty of opportunities for contact in the collective garden with its small allotments, water pumps, play areas and a large open space that is to become a shrubbery.

‘Sustainability as an overarching design principle’ is the uniting feature of the collective garden and the housing. It is manifest in the car-free residential surroundings, natural drainage, infiltration and the reuse of rainwater, the optimum focus on the sun (for both passive use and energy generation by means of solar panels, solar thermal collectors, and thermal energy storage), opportunities for biodiversity by greening the space and roofs and, finally, the use of sound and sustainable materials in architecture and exterior space.

 

Opdrachtgever
stad Wervik (Be)
Periode
2013-2015

Wervik Vlaanderen
visie en beeldkwaliteitsplan

In Wervik zijn twee voormalige voetbalvelden vrijgekomen voor bebouwing. De stad heeft de ambitie om de site te ontwikkelen als pilotproject rondom duurzaam bouwen en wonen. Het team van Palmbout Urban Landscapes en H+N+S Landschapsarchitecten won de oproep met een plan dat volgens de jury goed scoorde op de veelzijdigheid en kwaliteit van de bebouwing, de samenhangende groenstructuur en de duurzaamheid.

Wonen in een collectieve tuin
Wervik is een kleine grensstad in het landelijk gebied. De atmosfeer wordt bepaald door stenige straten en pleinen. De stad heeft binnen haar bebouwingsgrenzen weinig groen in haar straten en weinig toegankelijke parken. In het planvoorstel wordt de site aan de Ooststraat – Hellestraat ingericht als een collectieve en deels publieke woontuin. Deze woontuin werkt als schakel in een informele structuur van wandelroutes en groene sites, die zich in de loop van de tijd stapsgewijs verder kan uitstrekken.
De woningen zijn georiënteerd op de zon en op de collectieve buitenruimte. Alle 30 woningen zijn aanpasbaar naar woonvormen zoals levensloopbestendig wonen, kangoeroewonen, woon-werkwonen en cohousing. Nieuwe verhoudingen kunnen ontstaan door een grotere betrokkenheid van bewoners met hun woonomgeving, door zeggenschap in de inrichting en het gebruik van de buitenruimte en actievere vormen van beheer. De collectieve tuin biedt aanleidingen voor ontmoeting, met tuintjes, waterpompen, speelgelegenheden en een groot als plantsoen in te richten veld.
‘Duurzaamheid als integraal ontwerpprincipe’ is het samenbindende motief voor zowel de collectieve tuin als het wonen. Dit komt concreet naar voren in de autovrije woonomgeving, de natuurlijke afvoer, infiltratie en het hergebruik van regenwater, de optimale gerichtheid op de zon, zowel voor passief gebruik als de opwekking met zonnepanelen en –collectoren en de opslag in WKO, de kansen voor biodiversiteit door de inrichting va de groene ruimte en groene daken, en tot slot het gebruik van gezonde en duurzame materialen in architectuur en buitenruimte.

Opdrachtgever
stad Wervik (Be)
Periode
2013-2015