Izegem – Visie 2030
Ontwikkelingsvisie en ontwerp voor de stationsomgeving

Izegem is onderdeel van de verstedelijkte zone langs het kanaal dat loopt van Roeselare tot aan de Leie. Industriezones, woongebieden, oude dorpskernen en infrastructuurbundels vormen tezamen een gefragmenteerd en dicht bebouwd geheel. We werken onder de titel Visie2030 aan een toekomstvisie die sturing geeft aan de verdere verstedelijking van Izegem. Belangrijke ambities daarbij zijn het vergroenen van de leefomgeving, het slechten van infrastructurele barrières en het meer kwalitatief ontwikkelen van de binnenstad. Uiteenlopende projecten worden in de Visie ruimtelijk en programmatisch verkend en samengebracht tot een uitvoeringsagenda.

Onderdeel van de Visie2030 is het ontwerp van een samenhangende stationsomgeving. De belangrijkste ingreep die we daar voorstellen is de afbraak van een verkeersbrug die vandaag één van de centrumpleinen verminkt. Hierdoor kunnen veel betere ruimtelijke condities ontstaan om een aangenamere en meer verkeersluwe binnenstad in te richten.

Daarnaast zijn voor uiteenlopende ontwikkellocaties in het centrum stedenbouwkundige richtlijnen opgesteld om de particuliere planontwikkeling kwalitatief aan te sturen.

Een intensief participatietraject met bewoners en handelaars is onderdeel van deze toekomstverkenning.

We werkten in deze opgave samen met Collectief Noord, Sofie Vandelannoote en TML.

Opdrachtgever
Stad Izegem
Periode
2014-2016

Izegem – Vision 2030
Development vision and design for the vicinity of the station

Izegem lies in the urbanised zone along the canal that runs from Roeselare to the Leie River. Industrial zones, residential areas, old village centres and clusters of infrastructure together form a fragmented and densely built up whole.

Under the title Vision 2030, we work on a future vision that will steer the course of Izegem’s further urbanisation. An important aspiration of this vision is greening the surroundings, removing infrastructural barriers and upgrading the town centre. The Vision explores a whole range of projects in terms of spatial planning and programme, and brings them together in the form of an implementation plan.

Part of the Vision2030 is the design for the vicinity of the station. To achieve a sense of harmony there, the most important action we propose is demolishing a road bridge that currently disfigures one of the central squares. This can generate much better spatial conditions for making the town centre more attractive and traffic calm. Furthermore, we have drawn up planning guidelines for various development sites in the centre to monitor the quality of private plan development.

An intensive consultation process in which residents and traders can have their say is part of this exploration of the future.

We work together with Collectief Noord, Sofie Vandelannoote and TML on this assignment.

 

 

Opdrachtgever
Stad Izegem
Periode
2014-2016