Ede-Oost / Railway zone
Masterplan for the redevelopment of the barracks sites, railway zone, the vicinity of the railway station and industrial sites.

The Veluwse Poort Masterplan covers a series of large-scale locations on the east side of Ede and comprises a spatial framework in which cultural and historic relics, the qualities of the landscape and the infrastructure are brought together into one coherent whole.

New infrastructure connecting Ede on the east side with the motorway A.. provides access to the sites of the former ENKA factory complex and the four old barracks sites. A number of places along this parkway reveal Ede’s military heritage. The landscape and its history have also been made accessible to the hiker. He can enjoy old avenues of trees, perpendicular to the parkway, that connect Ede with the Veluwe, as routes for slower traffic.

The surroundings of the station there where the parkway crosses the railway line to Utrecht-Arnhem are transformed from a poorly organised and spatially nondescript area into a coherent location for development, with a clear logistical concept. The forecourt of the adjoining Maurits Barracks is furnished as a public park. On the south side space is provided for a new transfer point for public transit, accompanying the redevelopment of the ENKA site. A generous railway underpass flanked by the barracks park and the public transfer point connects the barracks sites with ENKA and defines the location of the new station Ede-Wageningen.

This access infrastructure, recreational routes between city and landscape, and the transformed surroundings of the station establish a framework within which the vacated barracks sites and the ENKA complex will be redeveloped as autonomous residential and work enclaves in terms of their appearance and programme.

Our practice worked on the creation of this Masterplan between 2004 and 2008. During the subsequent period of plan elaboration Jaap van den Bout has remained the supervisor of the Veluwse Poort project until today.

Palmbout Urban Landscapes in conjunction with:

Ede municipality, Planmaat, Nieuwe Gracht, Arcadis Infra, Braaksma & Roos, Goudappel Coffeng, Tauw, Deloitte ICS adviseurs, Companen, Buck Consultants International, Route IV

Opdrachtgever
Gemeente Ede
Periode
ontwerp 2004-2008

Ede-Oost / Spoorzone
Masterplan voor de herontwikkeling van kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving en industrieterreinen

Het Masterplan Veluwse Poort beslaat een reeks grootschalige locaties aan de oostzijde ven Ede en bestaat uit een ruimtelijk raamwerk waarin cultuurhistorische relicten, landschappelijke kwaliteiten èn infrastructuur tot een samenhangend geheel zijn gebracht .

Nieuwe infrastructuur die Ede aan de oostkant verbindt met de A12 ontsluit de terreinen van de voormalige ENKA-fabriek en een viertal oude kazerneterreinen. Deze Parklaan toont op een aantal plekken de militaire geschiedenis van Ede. Ook voor de wandelaar wordt het landschap en haar geschiedenis begaanbaar gemaakt. Enkele oude bomenlanen verbinden haaks op de parklaan Ede voor wandelaars en fietsers met het Veluwemassief.

De stationsomgeving ter plaatse van de kruising van de Parklaan en de spoorlijn Utrecht-Arnhem wordt van een onoverzichtelijk en ruimtelijk onbepaald gebied omgevormd tot een samenhangende ontwikkelingslocatie met een heldere logistieke opzet. Het voorterrein van de naastgelegen Maurits-kazerne wordt ingericht als openbaar park. Aan de zuidzijde wordt ruimte geboden voor een nieuw OV-knooppunt aansluitend op de herontwikkeling van het ENKA terrein. Een ruime tunnelverbinding onder de sporen tussen het kazernepark en het OV knooppunt verbindt de kazernetereinen met de ENKA en vormt de locatie voor het nieuwe station Ede-Wageningen.

Binnen dit raamwerk van ontsluitende infrastructuur, recreatieve routes tussen stad en landschap en de getransformeerde stationsomgeving worden de vrijkomende kazerneterreinen en het ENKA-complex tot in beeld en programma onderling verschillende woon/werk enclaves herontwikkeld.

Tussen 2004 en – 2008 heeft het bureau gewerkt aan de totstandkoming van dit masterplan. In de daaropvolgende periode van planuitwerking is Jaap van den Bout als supervisor Veluwse poort tot op de dag van vandaag betrokken gebleven bij het project.

Palmbout Urban Landscapes  in samenwerking met:

Gemeente Ede, Planmaat, Nieuwe Gracht, Arcadis Infra, Braaksma & Roos, Goudappel Coffeng, Tauw, Deloitte ICS adviseurs, Companen, Buck Consultants International, Route IV.

Opdrachtgever
Gemeente Ede
Periode
ontwerp 2004-2008