Ede-Oost / Spoorzone
Masterplan voor de herontwikkeling van kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving en industrieterreinen

Het Masterplan Veluwse Poort beslaat een reeks grootschalige locaties aan de oostzijde ven Ede en bestaat uit een ruimtelijk raamwerk waarin cultuurhistorische relicten, landschappelijke kwaliteiten èn infrastructuur tot een samenhangend geheel zijn gebracht .

Nieuwe infrastructuur die Ede aan de oostkant verbindt met de A12 ontsluit de terreinen van de voormalige ENKA-fabriek en een viertal oude kazerneterreinen. Deze Parklaan toont op een aantal plekken de militaire geschiedenis van Ede. Ook voor de wandelaar wordt het landschap en haar geschiedenis begaanbaar gemaakt. Enkele oude bomenlanen verbinden haaks op de parklaan Ede voor wandelaars en fietsers met het Veluwemassief.

De stationsomgeving ter plaatse van de kruising van de Parklaan en de spoorlijn Utrecht-Arnhem wordt van een onoverzichtelijk en ruimtelijk onbepaald gebied omgevormd tot een samenhangende ontwikkelingslocatie met een heldere logistieke opzet. Het voorterrein van de naastgelegen Maurits-kazerne wordt ingericht als openbaar park. Aan de zuidzijde wordt ruimte geboden voor een nieuw OV-knooppunt aansluitend op de herontwikkeling van het ENKA terrein. Een ruime tunnelverbinding onder de sporen tussen het kazernepark en het OV knooppunt verbindt de kazernetereinen met de ENKA en vormt de locatie voor het nieuwe station Ede-Wageningen.

Binnen dit raamwerk van ontsluitende infrastructuur, recreatieve routes tussen stad en landschap en de getransformeerde stationsomgeving worden de vrijkomende kazerneterreinen en het ENKA-complex tot in beeld en programma onderling verschillende woon/werk enclaves herontwikkeld.

Tussen 2004 en – 2008 heeft het bureau gewerkt aan de totstandkoming van dit masterplan. In de daaropvolgende periode van planuitwerking is Jaap van den Bout als supervisor Veluwse poort tot op de dag van vandaag betrokken gebleven bij het project.

Palmbout Urban Landscapes  in samenwerking met:

Gemeente Ede, Planmaat, Nieuwe Gracht, Arcadis Infra, Braaksma & Roos, Goudappel Coffeng, Tauw, Deloitte ICS adviseurs, Companen, Buck Consultants International, Route IV.

Opdrachtgever
Gemeente Ede
Periode
ontwerp 2004-2008