Izegem – Visie 2030
Ontwikkelingsvisie en ontwerp voor de stationsomgeving

Izegem is onderdeel van de verstedelijkte zone langs het kanaal dat loopt van Roeselare tot aan de Leie. Industriezones, woongebieden, oude dorpskernen en infrastructuurbundels vormen tezamen een gefragmenteerd en dicht bebouwd geheel. We werken onder de titel Visie2030 aan een toekomstvisie die sturing geeft aan de verdere verstedelijking van Izegem. Belangrijke ambities daarbij zijn het vergroenen van de leefomgeving, het slechten van infrastructurele barrières en het meer kwalitatief ontwikkelen van de binnenstad. Uiteenlopende projecten worden in de Visie ruimtelijk en programmatisch verkend en samengebracht tot een uitvoeringsagenda.

Onderdeel van de Visie2030 is het ontwerp van een samenhangende stationsomgeving. De belangrijkste ingreep die we daar voorstellen is de afbraak van een verkeersbrug die vandaag één van de centrumpleinen verminkt. Hierdoor kunnen veel betere ruimtelijke condities ontstaan om een aangenamere en meer verkeersluwe binnenstad in te richten.

Daarnaast zijn voor uiteenlopende ontwikkellocaties in het centrum stedenbouwkundige richtlijnen opgesteld om de particuliere planontwikkeling kwalitatief aan te sturen.

Een intensief participatietraject met bewoners en handelaars is onderdeel van deze toekomstverkenning.

We werkten in deze opgave samen met Collectief Noord, Sofie Vandelannoote en TML.

Client: Stad Izegem
Date: 2014-2016