Zutphen – IJsselsprong
Intergemeentelijke structuurvisie (IGSV)voor rivierverbreding t.p.v. Zutphen in kader van Ruimte voor de Rivier; in combinatie met woningbouw, natuur, landbouw en infrastructuur.

De IJsselvallei met haar Hanzesteden is één van de mooiste landschappen van Nederland.
Om de toenemende hoeveelheden rivierwater te kunnen verwerken heeft het Rijk in het Ruimte voor de Rivier een aantal maatregelen bedacht voor de regio van Zutphen. De provincie en gemeenten hebben onderzocht hoe deze doelstellingen onder het motto ‘in één keer goed’ kunnen worden gecombineerd met de eigen ambities voor natuurontwikkeling, woningbouw en infrastructuur.
Er is gekozen om de benodigde ruimte te creëren door een extra riviergeul te graven die met hoogwater meestroomt met de hoofdgeul.
De oude IJsselmeander en de beeklopen aan de Veluwezijde worden verknoopt tot een samenhangende landschapszone als schakel tussen de verbindingen van de Veluwe met de IJssel. De rivierverruimende maatregelen zullen voor 2015 tot uitvoering gerealiseerd moeten zijn.

De IJsselsprong, de uitbreiding van Zutphen met 3000 woningen aan de overzijde van de rivier, is opgehangen aan de Hoven, de nederzetting bij de brug over de IJssel. Hij ontvouwt zich in westelijke richting op de stroomrug in de oude IJsselarm en in zuidelijke richting langs de rivierdijk. Groene wiggen en lintstructuren zorgen voor zichtlijnen in het woongebied op het silhouet van Zutphen en voor geleidelijke overgangen van het landschap naar het woongebied.
De omleiding van de provinciale weg zorgt dat het verkeer naar Zutphen zich niet meer door de kern van de Hoven en over de dijk hoeft te wringen. Hij slingert vanuit het noordwesten (Voorst) naar de zuidelijke IJsselbrug. Hij biedt als een parkway zicht op de Veluwe, de IJsselsprong en de torens van Zutphen aan de horizon.

Opdrachtgever
projectbureau IJsselsprong
Periode
2007-2008

Zutphen – IJsselsprong
Intermunicipal structural vision (IGSV) for surrounding of Zutphen in context of the programme 'Ruimte voor de Rivier' (Space for the river)

The IJssel valley with her Hanzecities is one of the most beautiful Dutch landscapes.
To cope with the increasing amounts of riverwater the government came up with a few measures for Zutphen and it’s region in the programme ‘Ruimte voor de rivier’ (Space for the river).
Provincial and communal authorities have investigated how to accomplish these goals along with their own ambitions on housing, traffic and landscape, under the motto ‘Right at once’.
The chosen strategy is to create more space for the river by making a parallel riverbed, which will, when the waterlevel rises, flow along the main riverbed. The measures for widening the riverbed will have to be realized before 2015.
The former IJsselmeander and the streams on the Veluweside will be connected to form a coherent landscape as a connection between the forests of the
Veluwe and the river IJssel.
The jump over the IJssel is the urban development of 3000 houses for the city of Zutphen at the opposing riverbank. It is to be the extension of the existing neighbourhood De Hoven near the IJsselbridge. It will spread to the west along the former IJsselmeander and to the south along the riverdike. Green wedges and existing urban ribbons provide visible connections to the cityscape of Zutphen. They also make a gradual marking between the new urban area and the surrounding landscape.
The new diversion of the regional road ensures the decrease of traffic within the De Hoven. It meanders from the northwest (the village of Voorst) to the southern IJsselbridge. As a parkway it offers a scenic view on the Veluwe, the jump over the IJssel and the towers of Zutphen on the horizon.

Opdrachtgever
projectbureau IJsselsprong
Periode
2007-2008