Zilverkwartier
Ontwikkelvisie van een fabrieksterrein

Het fabrieksterrein van AGFA-Gevaert ligt te midden van bewoond gebied in de 20e-eeuwse gordel rond Antwerpen. De verwachting dat AGFA-Gevaert in de nabije toekomst met minder ruimte toe kan, was aanleiding voor het opstellen van een masterplan voor de herontwikkeling van dit Zilverkwartier. In samenwerking met De Smet Vermeulen architecten maakte Palmbout Urban Landscapes een flexibele ontwikkelvisie voor het Zilverkwartier rekening houdend met het gefaseerd vrijkomen van verschillende terreindelen.

De groei die de fabriek lange tijd doormaakte, heeft geleid tot een fascinerend dichtbebouwd stadsdeel, waarbij het fabrieksterrein zich toont als ommuurde vesting ten opzichte van de omringende stadsstraten. Met de herontwikkeling van de site kan een omgekeerde beweging gaan plaatsvinden, waarbij de stad het fabrieksterrein binnendringt en Zilverkwartier kan doorontwikkelen tot een krachtig gemengd stedelijk gebied.

Met een raamwerk van groene openbare ruimtes, een fijnmazig netwerk van routes en een goed voorzieningenniveau wordt de site doordringbaar en bruikbaar gemaakt voor wijkbewoners van het stadsdeel. Per deelgebied is een verkenning gedaan naar de ontwikkelmogelijkheden aan de hand van proefverkavelingen, die zo inzicht kunnen geven in het ruimtelijk beeld dat ontstaat en in het programmatisch ‘laadvermogen’ van het gebied. Voor de site en de stad was het ook van belang een gemengd programma te ontwikkelen waarin naast wonen ook werkruimtes worden voorzien.

In samenwerking met: De Smet Vermeulen architecten

Opdrachtgever
Stad Mortsel, Stad Antwerpen
Periode
2015-2018