Zaanstad – Hembrug-site
Spatial vision and development strategy for a former military complex

Gradually the Hembrug site is coming to life again. After years of dilapidation and stagnation, the first sections have been put into use once more. We have been commissioned by the Central Government Real Estate Agency and the Zaanstad municipality to work on the redesign of this enormous former military complex near Amsterdam. By carefully reusing paving materials available on site, felling and pruning overgrown greenery and a series of targeted adaptations to the access structure, the historical qualities are coming into full prominence again. The renovation of the monumental buildings will contribute to the creation of a unique domain that offers excellent opportunities for new construction, diverse forms of activity and various festivals and events.

The Hembrug site constitutes a unique green enclave in the middle of the industrialised strip along the North Sea Canal and the Zaan River. It was once the military and logistic centre of the Defence Line of Amsterdam. A hundred years of history left its mark on the area. Following the army’s departure the site started to decline. Now, after a period of deterioration, the site is being prepared for new élan and liveliness. The opening of its first part in 2014 has made this development gain momentum.

Such an area, which is developing with unpredictable dynamism, requires a clever dual strategy operating at two speeds. In the very short term small sections of the site simply have to be made ready for use: they have to be accessible, there have to be sufficient parking spaces, the undergrowth has to be lopped, buildings renovated and rented. The long term requires a vision for the spatial conditions and the conditions to set up businesses. Therefore, we are working both on a concrete design for the public space (streets, lampposts, edgings) and a more abstract visual quality plan.

 

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Periode
Jaar van ontwerp: 2010 / 2013-hedenJaar van uitvoering: 2013-heden

Zaanstad – Hembrug-terrein
Ruimtelijke visie en ontwikkelingsstrategie voor een voormalig militair productieterrein.

Geleidelijk aan komt er weer leven in het Hembrugterrein. Na jaren van verval en stagnatie zijn de eerste delen opnieuw in gebruik genomen. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zaanstad werken we aan de herinrichting van dit enorme voormalig militair complex in de nabijheid van Amsterdam. Met een zorgvuldig hergebruik van aanwezige bestratingsmaterialen, het snoeien en kappen van opgeschoten groen en een reeks doelgerichte aanpassingen aan de ontsluitingsstructuur worden de historische kwaliteiten weer volop zichtbaar. In combinatie met de renovatie van de monumentale bebouwing ontstaan er een uniek domein dat prachtige condities biedt voor nieuwe bebouwing, uiteenlopende vormen van bedrijvigheid en diverse festivals en evenementen.

Het Hembrug-terrein vormt een unieke groene enclave te midden van de geïndustrialiseerde gebieden langs het Noordzeekanaal en de Zaan. Ooit was dit het militair  en logistiek middelpunt van de stelling van Amsterdam. Honderd jaar geschiedenis is afleesbaar aan het terrein. Nadat defensie het terrein verlaten had was het verval ingetreden. Na een periode van verval wordt het terrein nu klaargemaakt voor nieuw elan en levendigheid. De openstelling van het eerste gedeelte in 2014 brengt deze ontwikkeling in een stroomversnelling.

Een dergelijk terrein dat zich ontwikkelt in een onvoorspelbare dynamiek vraagt om een slimme dubbelstrategie die twee snelheden bedient. Voor de zeer korte termijn moeten kleine delen van het terrein simpelweg klaargemaakt worden voor gebruik; het moet toegankelijk worden; er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn, het struikgewas moet worden geknipt, gebouwen moeten gerenoveerd en verhuurd.  Voor de lange termijn is een visie noodzakelijk om perspectief te bieden voor de ruimtelijke voorwaarden en de vestigingsvoorwaarden. Wij werken dan ook zowel aan een concreet ontwerp voor de openbare ruimte (straten, lantarenpalen, muurtjes) als aan een meer visionair beeldkwaliteitsplan.

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Periode
Jaar van ontwerp: 2010 / 2013-hedenJaar van uitvoering: 2013-heden