Zaanstad – Hembrug-terrein
Ruimtelijke visie en ontwikkelingsstrategie voor een voormalig militair productieterrein.

Geleidelijk aan komt er weer leven in het Hembrugterrein. Na jaren van verval en stagnatie zijn de eerste delen opnieuw in gebruik genomen. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zaanstad werken we aan de herinrichting van dit enorme voormalig militair complex in de nabijheid van Amsterdam. Met een zorgvuldig hergebruik van aanwezige bestratingsmaterialen, het snoeien en kappen van opgeschoten groen en een reeks doelgerichte aanpassingen aan de ontsluitingsstructuur worden de historische kwaliteiten weer volop zichtbaar. In combinatie met de renovatie van de monumentale bebouwing ontstaan er een uniek domein dat prachtige condities biedt voor nieuwe bebouwing, uiteenlopende vormen van bedrijvigheid en diverse festivals en evenementen.

Het Hembrug-terrein vormt een unieke groene enclave te midden van de geïndustrialiseerde gebieden langs het Noordzeekanaal en de Zaan. Ooit was dit het militair  en logistiek middelpunt van de stelling van Amsterdam. Honderd jaar geschiedenis is afleesbaar aan het terrein. Nadat defensie het terrein verlaten had was het verval ingetreden. Na een periode van verval wordt het terrein nu klaargemaakt voor nieuw elan en levendigheid. De openstelling van het eerste gedeelte in 2014 brengt deze ontwikkeling in een stroomversnelling.

Een dergelijk terrein dat zich ontwikkelt in een onvoorspelbare dynamiek vraagt om een slimme dubbelstrategie die twee snelheden bedient. Voor de zeer korte termijn moeten kleine delen van het terrein simpelweg klaargemaakt worden voor gebruik; het moet toegankelijk worden; er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn, het struikgewas moet worden geknipt, gebouwen moeten gerenoveerd en verhuurd.  Voor de lange termijn is een visie noodzakelijk om perspectief te bieden voor de ruimtelijke voorwaarden en de vestigingsvoorwaarden. Wij werken dan ook zowel aan een concreet ontwerp voor de openbare ruimte (straten, lantarenpalen, muurtjes) als aan een meer visionair beeldkwaliteitsplan.

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf
Periode
Jaar van ontwerp: 2010 / 2013-hedenJaar van uitvoering: 2013-heden