Vlaardingen – Buizengat
Urban design vision for redevelopment of the location Buizengat.

The plan area is located on the edge of the old town centre on both sides of an old harbour basin and borders in the east on a lush 19th century town park. Our plan has transformed this area from a somewhat forgotten far-off corner into a link between the town centre and the park. The water divides the plan into two different urban domains: that of the ‘town waterside’, where the plan picks up the old structure of narrow alleys, views through, bustle and harbour activities; and that of the ‘town gardens’, where the residential environment was grafted onto the presence of the park. On the spot where a new bridge connects the town waterside with town gardens stands the civic building that accommodates a whole range of urban functions and unique dwelling types.
As the area was being built up step by step, a set of rules was formulated to steer the elaboration of the plan. This so-called ‘printed circuit board’ regulated, like a ‘Pompeii in reverse’, coherence between buildings and public space.

Opdrachtgever
Gemeente Vlaardingen.
Periode
Prijsvraagontwerp 1995 (gewonnen), uitwerking 2001.Start realisatie: 2002.

Vlaardingen – Buizengat
Stedenbouwkundige visie voor de herontwikkeling en intensivering van de locatie Buizengat.

Het plangebied ligt aan de rand van de oude binnenstad aan weerszijden van een oude insteekhaven en grenst in het oosten aan een weelderig 19de eeuws stadspark. Het plan veranderde het gebied van een vergeten uithoek in een schakel tussen binnenstad en park. Het water verdeelt het plan in twee verschillende sferen: die van de ‘stadsoevers’, waar wordt aangesloten bij de oude structuur van stegen, doorkijkjes, bedrijvigheid en havenactiviteiten; en die van de ‘stadstuinen’, waar het woonmilieu is geënt op de aanwezigheid van het park. Op de plaats waar een nieuwe brug stadsoevers en stadstuinen met elkaar verbindt staat het stadsgebouw, dat onderdak biedt aan een gevarieerd programma van stedelijke functies en bijzondere woonvormen.

Omdat de bebouwing van het gebied stap voor stap gestalte kreeg was een set regels geformuleerd, die de uitwerking van het plan stuurde. Deze zogenaamde ‘printplaat’ regelde als een omgekeerd Pompei de samenhang tussen de gebouwen en het openbare gebied.

Opdrachtgever
Gemeente Vlaardingen.
Periode
Prijsvraagontwerp 1995 (gewonnen), uitwerking 2001.Start realisatie: 2002.