Tienen
Visie op de stad

De vraag om een studie te doen naar de opzet van nieuwe woonuitbreidingen aan de rand van Tienen hebben we aangegrepen om een visie op de gehele stad op te stellen. Vanuit het idee dat een goede binnenstad belangrijk is om een aantrekkelijke woonstad te zijn hebben we een reeks voorstudies verricht die inzichtelijk maken hoe nieuwe woningbouw de stad als geheel kan versterken.

Voor de woongebieden aan de rand hebben we verkend op welke wijze de vervlechting van het open landschap en de stad vorm kan worden gegeven. Tienen ligt in een fraai glooiend landschap, maar dat is vanuit de stad zelf nu vrijwel nergens te ervaren. Hier zou de ontwikkeling van de nieuwe woongebieden een kentering teweeg kunnen brengen. Het ontwerp van de woongebieden hebben we daartoe geïntegreerd met een ontwerp van een coherent padennetwerk dwars op de steenwegen en schetsmatige voorstellen voor de vorm en inrichting van verbindende open ruimtes tussen stad en ommeland.

We werkten in deze opgave samen met Blauwdruk Stedenbouw.

Periode
2014-2015

Tienen
Vision on the City

The request for a study of the layout of new residential extensions on the edge of Tienen gave us an opportunity to propose a vision for the entire town. Starting from the idea that for a town to be attractive to live in it needs a fine centre, we carried out a series of preliminary studies showing how new housing can enhance the town as a whole.

For the residential areas on the town’s edge we explored the ways to weave the open landscape and the urban fabric together. Though Tienen is located in a lovely undulating landscape, it is now nearly impossible to catch a glimpse of its surroundings from inside the town. This is what the development of the new residential areas could change. To that end we integrated the design for the residential areas with a design for a coherent network of paths, running perpendicular to the stone-paved roads, and sketch proposals for the shape and layout of open spaces connecting the town with the countryside.

We worked in conjunction with Blauwdruk Stedenbouw on this assignment.

Periode
2014-2015