Tienen
Visie op de stad

De vraag om een studie te doen naar de opzet van nieuwe woonuitbreidingen aan de rand van Tienen hebben we aangegrepen om een visie op de gehele stad op te stellen. Vanuit het idee dat een goede binnenstad belangrijk is om een aantrekkelijke woonstad te zijn hebben we een reeks voorstudies verricht die inzichtelijk maken hoe nieuwe woningbouw de stad als geheel kan versterken.

Voor de woongebieden aan de rand hebben we verkend op welke wijze de vervlechting van het open landschap en de stad vorm kan worden gegeven. Tienen ligt in een fraai glooiend landschap, maar dat is vanuit de stad zelf nu vrijwel nergens te ervaren. Hier zou de ontwikkeling van de nieuwe woongebieden een kentering teweeg kunnen brengen. Het ontwerp van de woongebieden hebben we daartoe geïntegreerd met een ontwerp van een coherent padennetwerk dwars op de steenwegen en schetsmatige voorstellen voor de vorm en inrichting van verbindende open ruimtes tussen stad en ommeland.

We werkten in deze opgave samen met Blauwdruk Stedenbouw.

Periode
2014-2015