Leuven – Stadspoort Bodart
Development vision and strategy

The dilapidated state of a viaduct on the Leuven ring road prompted an exploration of ways to utilise the renovation of the infrastructure for the upgrading of the extended urban surroundings. The site is located between the historic city centre and the Arenberg Campus of the University of Leuven, and thus in the basin of the Dijle and the Voer Rivers. In the course of an intensive design process involving the city of Leuven and many Flemish public bodies, we produced a design that reconciles the urban space with the traffic flows running through it. The design is basically a three-dimensional framework of watercourses, walking and cycle paths and thoroughfares. This system of routes establishes linkages between the urban areas flanking the ring road and offers well-defined addresses and context for a new urban programme. As a result, housing, shops, a university programme and urban programmes can be developed around the new traffic intersection. This Masterplan provides the basis for removing the spatial obstacle the ring road is today.

We worked together with Carin Janninck and TML on this assignment.

 

Opdrachtgever
Stad Leuven, met een conceptsubsidie van de Vlaamse overheid
Periode
2014

Leuven – Stadspoort Bodart
Ontwikkelingsvisie en strategie

De bouwvallige staat van een viaduct in de ring rond Leuven was aanleiding te verkennen hoe de vernieuwing van de infrastructuur kan worden aangewend om de ruimere stedelijke omgeving kwalitatief te ontwikkelen. De locatie is gelegen tussen de historische binnenstad en de Arenbergcampus van de KU Leuven. Daarmee ligt het in het stroomgebied van de Dijle en de Voer. In een intensief ontwerptraject met de Stad Leuven en vele Vlaamse overheidsinstanties hebben we een ontwerp opgesteld dat de stedelijke ruimte verzoent met de verkeersstromen die er doorheen voeren. Het ontwerp is in de basis een driedimensionaal raamwerk van waterlopen, wandel en fietspaden en verkeerswegen. Dit stelsel van routes legt verbindingen tussen de stadsdelen aan weerszijden van de ring en biedt een duidelijke adressering en context voor nieuw stedelijk programma. Zo worden rond de nieuwe verkeersknoop de ontwikkeling van woningen, winkels, universitair programma en stedelijke programma’s mogelijk gemaakt. Met dit Masterplan is een basis gelegd voor het opheffen van de ruimtelijke barrière die de ring vandaag vormt.
We werkten in deze opgave samen met Carin Janninck en TML.

Opdrachtgever
Stad Leuven, met een conceptsubsidie van de Vlaamse overheid
Periode
2014