Stadspeiling Stadseiland Nijmegen
Verbeelding van ontwerpvarianten voor de Hoge Bongerd en Veur Lent

Het Stadseiland is een unieke plek in de stad Nijmegen die is ontstaan door de aanleg van de Spiegelwaal. De twee gebieden Veur Lent en Hoge bongerd, die samen het Stadseiland vormen, beschikken over bijzondere kwaliteiten door hun ligging op steenworp afstand van de Nijmeegse binnenstad en aan de rivier de Waal, nevengeul de Spiegelwaal, en de uiterwaarden.

Bij het maken van de plannen voor de dijkverlegging rondom de Waalsprong werd uitgegaan van bebouwing in de Hoge Bongerd en op het deel van Veur Lent waar nu ook woningen staan. De grond is destijds opgehoogd voor de waterveiligheid, maar toen de gemeente wilde starten met de verdere ontwikkelingen in dit gebied bleek dat veel mensen in de stad het eiland graag wilden behouden in de huidige staat. Dit was de reden om een stadsbreed participatieproces, ofwel ‘Stadspeiling’ te organiseren. De gemeente Nijmegen heeft Palmbout Urban Landscapes gevraagd om te werken aan een ontwerp en verbeelding van verschillende varianten voor de ontwikkeling van de omgeving Stadseiland.

Deelgebied de Hoge Bongerd is gelegen aan de noordzijde van de Lentse Warrande. Hiervoor is één voorstel getekend waarbij is uitgegaan van het behoud en de versterking van de bestaande groene dorpsrand, die gevormd wordt door de oevers van de Watersingel. Aan de kant van de Lentse Warrande is een meer stedelijke opzet voorgesteld.

Voor deelgebied Veur Lent zijn vier varianten geschetst. Bij alle varianten is gekozen om een aantal basiskwaliteiten te handhaven of te creëren. Het gaat hier met name om het waarborgen van de zichtlijnen vanaf de Lentse Warande over het eiland naar de stad en omgekeerd. Andere waardevolle plekken op het eiland zijn Fort Knodsenburg, de Kolk van Wijk, de oostelijke punt van het eiland, de omgeving nabij het watersportcentrum ‘Het Bastion’ en uiteraard de bestaande bebouwing van het dorp. Op de meest oostelijk punt van het eiland is in alle varianten een horeca-paviljoen gedacht, middenin de natuur, om de kwaliteit van deze plek te benadrukken. Op deze manier blijft het eiland een belangrijke ontmoetingsruimte. Voor de resterende ruimtes binnen het plangebied van Veur Lent zijn de ontwikkelmogelijkheden verkend. De gebouwen worden in alle modellen geclusterd rondom de Waalbrug. Ze lopen uiteen in de mate van bebouwing en vormen zo vier verschillende planfiguren:

Waalpark: het gebied wordt ingericht als stadspark met enkele voorzieningen.

Dijkbuurt: een geringe toevoeging van 30 woningen met enkele voorzieningen.

Brugkwartier: een toevoeging van 100 woningen en enkele voorzieningen.

Spiegelstad: een toevoeging van 200- 250 woningen en voorzieningen.

De varianten zijn gebruikt voor een respresentatieve stadsbrede peiling onder 7.000 Nijmegenaren in het voorjaar van 2022.  Uiteindelijk hebben bijna 1.600 mensen de vragenlijst ingevuld. Uit de peiling kwam naar voren dat de het Waalpark favoriet was. Op basis van de uitkomst heeft de gemeenteraad op 28 september 2022 besloten om geen nieuwe woningen op Veur Lent te bouwen, maar het gebied wordt in te richten als een nieuw stadspark met horeca.

Zie ook:
https://www.nijmegen.nl/over-de-gemeente/plannen/plannen-stadseiland/

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen
Periode
2021-2022