Middelburg – Railway station area
MAsterplan and design public space for the railway station area and Kanaalzone in Middelburg

The masterplan shows a prospect for the entire Kanaalzone in Middelburg and has been developed in conjunction with the Bureau BVR with the municipality as the client.

The design transforms the canal through Middelburg into an urban space in the middle of the town. A space that due to its robust scenic scale is able to accommodate new urban programmes. The focal point of the plan is located in the station area. Four sturdy buildings, a new bus station and new public quays introduce rhythm and articulation into the elongated emptiness along the canal. The integration of quay structures, car parks and office buildings has resulted in great cohesion between the design of the public space and of the buildings.

Client: BVR/gemeente Middelburg
Date: 1998-2011

Middelburg Stationsgebied
masterplan en ontwerp openbare ruimte voor Stationsgebied en Kanaalzone Middelburg

Stationsgebied, Middelburg, 1998

Het masterplan toont een toekomstperspectief voor de gehele Kanaalzone in Middelburg en is in samenwerking met het bureau BVR ontwikkeld in opdracht van de gemeente.

Het ontwerp transformeert het kanaal door Middelburg tot een stedelijke ruimte midden in de stad. Een ruimte die door zijn robuust landschappelijke schaal de drager kan zijn van nieuwe stedelijke programma’s. Het zwaartepunt van het plan ligt in het stationsgebied. Vier stevige gebouwen, een nieuw busstation en nieuwe openbare kades ritmeren en geleden de langgerekte leegte langs het kanaal. De integratie van kadeconstructies, parkeergarages en kantoorgebouwen heeft geleid tot een nauwe samenhang tussen het ontwerp van de openbare ruimte en dat van de gebouwen.

Client: BVR/gemeente Middelburg
Date: 1998-2011