Labo XX
Verdichten en vernieuwen

De twintigste eeuwse gordel van Antwerpen staat aan de vooravond van stedelijke vernieuwing en verdichting. Toenemende bevolkingsdruk is hiervoor de directe aanleiding. Maar ook de slijtage van bebouwing en het openbaar gebied vraagt om actie. De Stad Antwerpen heeft ons gevraagd deel te nemen aan ontwerpend onderzoek om een toekomstvisie voor dit stadsdeel op te zetten. Onze focus lag daarbij op de open ruimte in deze poreuze stad. De druk op de open ruimte zal immers toenemen bij verdere verstedelijking. Vanuit een ruimtelijke analyse hebben we verkend hoe met terugwerkende kracht er een robuuste structuur van openbare routes en ruimtes kan worden ontwikkeld. Deze robuuste stadsstructuur biedt op haar beurt krachtige condities voor vernieuwing en verdichting. De aanwezige kasteeldomeinen, sportvelden, paardenlandjes, beekdalen, stadsparken en forten vormen een dankbare, maar op heden sterk versnipperde context. Onze studie schakelt tussen visie en precisie, tussen structuurplan en masterplan. Door nauwgezette verkenningen legden we mogelijkheden bloot en toonden we de meerwaarde van samenhang tussen projecten. Tezamen met andere verkenningen vormt onze studie een inhoudelijk invalshoek voor het nieuwe structuurplan voor Antwerpen.

We werkten in deze opgave samen met De Nijl architecten, Blauwdruk Stedenbouw en Feddes Olthof landschapsarchitecten.

Opdrachtgever
Stad Antwerpen
Periode
2014-2015

Labo XX
densification and renewal

The 20th century belt around Antwerp is on the threshold of urban renewal and densification, the catalyst being the increase in population. Equally, the effects of wear and tear on buildings and the public space call for action. The city of Antwerp asked us to participate in a research by design with the aim of drawing up a future vision for this urban area. Our focus was on the open space in this porous city. After all, the pressure on the open space will only increase with further urbanisation. By means of a spatial analysis we explored the feasibility of developing a robust structure of public routes and spaces. Such a robust city structure would offer advantageous conditions for regeneration and densification. The existing castle estates, sports fields, bridle paths, stream valleys, city parks and fortifications form a rewarding but currently very fragmented context. Our study switches between vision and precision, between structure plan and masterplan. Through meticulous explorations we succeeded in revealing opportunities and in showing the added value of coherence among projects. Together with other explorations, this study forms a frame of reference for the new structure plan for Antwerp.

We worked together with De Nijl architects, Blauwdruk Stedenbouw and Feddes Olthof landscape architects on this assignment.

Opdrachtgever
Stad Antwerpen
Periode
2014-2015