Labo XX
Verdichten en vernieuwen

De twintigste eeuwse gordel van Antwerpen staat aan de vooravond van stedelijke vernieuwing en verdichting. Toenemende bevolkingsdruk is hiervoor de directe aanleiding. Maar ook de slijtage van bebouwing en het openbaar gebied vraagt om actie. De Stad Antwerpen heeft ons gevraagd deel te nemen aan ontwerpend onderzoek om een toekomstvisie voor dit stadsdeel op te zetten. Onze focus lag daarbij op de open ruimte in deze poreuze stad. De druk op de open ruimte zal immers toenemen bij verdere verstedelijking. Vanuit een ruimtelijke analyse hebben we verkend hoe met terugwerkende kracht er een robuuste structuur van openbare routes en ruimtes kan worden ontwikkeld. Deze robuuste stadsstructuur biedt op haar beurt krachtige condities voor vernieuwing en verdichting. De aanwezige kasteeldomeinen, sportvelden, paardenlandjes, beekdalen, stadsparken en forten vormen een dankbare, maar op heden sterk versnipperde context. Onze studie schakelt tussen visie en precisie, tussen structuurplan en masterplan. Door nauwgezette verkenningen legden we mogelijkheden bloot en toonden we de meerwaarde van samenhang tussen projecten. Tezamen met andere verkenningen vormt onze studie een inhoudelijk invalshoek voor het nieuwe structuurplan voor Antwerpen.

We werkten in deze opgave samen met De Nijl architecten, Blauwdruk Stedenbouw en Feddes Olthof landschapsarchitecten.

Opdrachtgever
Stad Antwerpen
Periode
2014-2015