Wageningen Kortenoord
Kortenoord als woonwarande

Kortenoord ademt als voormalige vestigingsplaats van de landbouwuniversiteit zo hier en daar de atmosfeer van een proeftuin of kwekerij. Deze ontspannen landelijke sfeer aan de rand van de Gelderse vallei met uitzicht op de Grebbeberg  heeft samen met het gevraagde woningbouwprogramma programma de hoofdlijnen van het Masterplan bepaald. Het programma bestaat uit circa 1150  woningen, merendeels grondgebonden en met een groot aandeel in het goedkopere segment. Dit woningbouwprogramma moet niet alleen gefaseerd in vier buurten kunnen worden gerealiseerd, door de onzekere marktsituatie moet elke fase/buurt bovendien ook het eindbeeld kunnen zijn.

Het ontworpen masterplan is om die reden helder gestructureerd en opgedeeld door een raamwerk van openbare ruimten. Dit raamwerk kent een getrapte en orthogonale opbouw die anticipeert op de aanwezige polderstructuur en de gewenste waterhuishouding. Dit ‘scenario van het thuiskomen’ begint met de monumentale entree met de centrale waterpartij die het zicht op de Grebbeberg openlegt, vervolgens haaks daarop de bomenlanen met grasbermen die de woonbuurten begrenzen en ontsluiten en tot slot de plantsoenen die de afzonderlijke woonbuurten kleur en identiteit geven.  Binnen dit stelsel van openbare ruimtes zijn in de afgelopen jaren de verkavelingsplannen voor de eerste twee woonbuurten ontworpen.

Opdrachtgever
Bouwfonds ontwikkeling
Periode
Ontwerp: 2009-2011 Start realisatie: 2011

Wageningen Kortenoord
Kortenoord as a park-like residential setting

Kortenoord, which is a former site of the agricultural university, in places still exudes an atmosphere that is a cross between a plant breeding station and a nursery garden. The combination of this relaxed rural atmosphere on the edge of the Gelderse Vallei with a view of the Grebbeberg and the required housing programme has determined the outline of the Masterplan. The programme envisages approximately … dwellings, most of which with direct access at ground level and largely in the lower price bracket. This housing programme requires phased execution in each of the four neighbourhoods. Moreover, given the uncertain situation on the market, each phase/neighbourhood, when completed, should have its definitive appearance too.

Therefore the Masterplan has been clearly structured and segmented by a framework of public spaces. The framework has a multilevel and orthogonal composition that responds to the existing polder structure and the desired water management. This ‘scenario of homecoming’ begins with the monumental entrance marked by the centrally located water feature that opens up the view of the Grebbeberg, then, parallel to that, the tree-lined avenues with verges that delineate and give access to the residential neighbourhoods and, finally, the public green areas that give the individual residential neighbourhoods their own colour and identity. Within this system of public spaces the site layout plans for the first two neighbourhoods were designed in the past two years.

Opdrachtgever
Bouwfonds ontwikkeling
Periode
Ontwerp: 2009-2011 Start realisatie: 2011