Greenway, Long Island (NY)
Een continu parksysteem rond de Mill River

Het project voor de Greenway langs de Mill river is onderdeel van onze meerlaagse waterstrategie voor New York, Living with the bay 2014-2016 . Tijdens orkaan Sandy in 2012 overstroomde de getijderivier ‘Mill river’ en richtte veel schade aan in het voorstedelijke gebied eromheen. Sandy maakte duidelijk hoe kwetsbaar deze laaggelegen en dichtbebouwde gebieden zijn. Een kwetsbaarheid die met het stijgen van de zeespiegel verder toeneemt.

Onze inzet is om de veerkracht en duurzaamheid van het gebied te vergroten. Dit betekent naast het verminderen van lokaal overstromingsrisico ook het vergroten van de publieke bewustwording. Het in gang zetten van een paradigm shift; een transformatie van het huidige leven tegen water naar het leven met water.

De Mill river, van oudsher cruciaal onderdeel van het watersysteem van kreek/ baai/ zee, is met de rasse verstedelijking steeds verder gekanaliseerd, versteend en verstopt geraakt. Oevers zijn geprivatiseerd, de aansluiting met de aangrenzende wijken is slecht en de waterkwaliteit neemt steeds verder af.

In ons plan creëren we een groen-blauwe corridor; een continu parksysteem waarin duurzaam waterbeheer centraal staat. Voor de kreek wordt een combinatie van ingrepen voorgesteld. Op strategische plekken krijgt de kreek meer ruimte om pieken in waterafvoer op een natuurlijke manier te verwerken. Er worden uiterwaarden gecreëerd, oevers worden verlaagd en kades vergroend. Ook wordt de overgang van zout-naar zoet water in de kreek opnieuw vormgegeven door strategische plaatsing van stuwen en sluizen. Het ecologisch systeem wordt hersteld en vismigratie wordt bevorderd door de aanleg van visladders. De Greenway, is een nieuwe langzaam verkeersroute over de hele lengte van de rivier. Fietsers, skaters en voetgangers kunnen nu in een keer van de noordelijk gelegen probleemwijken naar de zuidelijke brakke baai. Bestaande bottlenecks, veroorzaakt door steeds grotere wordende kruisende infrastructuren, worden ontward en toegankelijk gemaakt. Maar de Greenway doet nog meer. Het pad vervult soms een rol als directe waterkering dan weer is het onderdeel van het systeem van waterbuffering rond de kreek. Langs de Greenway creëren we zgn. focus points, bijzondere educatieve plekken waar informatie over het watersysteem, lokale ecologie, geschiedenis getoond wordt. Daarnaast zijn op drie strategische plekken paviljoens geplaatst die plaats bieden aan buurtinitiatieven zoals tuinieren, workshops voor het maken van banken van hakhout en buurtmarkten of buurtbarbecues.

In samenwerking met: H+N+S Landschapsarchitecten, BoschSlabbers, Deltares, Apex, IMG Rebel, Interboro

Opdrachtgever
GOSR
Periode
2015-2016