Amsterdam – Staalmanpleinbuurt
Urban design for restructuring of a postwar neighbourhood.

Staalmanplein neighbourhood, one of the areas of the Amsterdam General Extension Plan (AUP), has a rather beautiful feeling about it. The greenery along the streets and in the collective gardens has reached maturity and gives the neighbourhood an adult and serene aura. The buildings however have been subject to wear and tear.

The liberal dimensioning of the streets offers space for varied and disperse tree planting: a form of ‘tree jazz’. The centrally located park will be extended to form the neighbourhood’s heart and for the streets to converge on.

The residential blocks are arranged in street and strip parcellation, or in repetitive units, the so-called ‘stamps’. On this basis three zones can be distinguished in the neighbourhood. The design responds to that and provides a strategy for a gradual renewal of the neighbourhood, based on the re-ordering of its public space. New construction, most of it in the form of dwellings with ground level entrances, will take place based on the footprint of the existing buildings. The buildings will be replaced or renovated, while the ground plan will be maintained. The adult trees in the gardens and along the streets will also be retained.

 

Opdrachtgever
De Alliantie.
Periode
Ontwerp: 2008-2010. Start realisatie:2010.

Amsterdam – Staalmanpleinbuurt
Stedenbouwkundig ontwerp voor herstructurering naoorlogse woonwijk.

De Staalmanpleinbuurt, één van de buurten uit het Algemeen Uitbreidings Plan voor Amsterdam ligt er mooi bij. Het groen langs de straten en in de collectieve tuinen is tot volle wasdom gekomen en geeft de buurt een volwassen en serene uitstraling. De bebouwing is echter aan slijtage onderhevig.

De bestaande ruimhartige maatvoering van de straten biedt ruimte voor een gevarieerde en gespreide boomplanting: een vorm van ‘bomenjazz’. Het park in het midden wordt uitgebreid, zodat het het hart van de buurt gaat vormen en alle straten er op uit komen.

De woonblokken zijn geordend in een straten- en strokenverkavelingen,of in zogenaamde stempels.
Op deze basis zijn drie zones in de buurt te onderscheiden. Het ontwerp speelt hier op in en biedt een strategie voor een geleidelijke vernieuwing op basis van een herordening van de openbare ruimte. Nieuwbouw, merendeels in de vorm van grondgebonden woningen vindt plaats op basis van de footprint van de huidige gebouwen. Bebouwing wordt vervangen of gerenoveerd, het grondplan blijft gehandhaafd. De volwassen bomen in tuinen en straten blijven staan.

Opdrachtgever
De Alliantie.
Periode
Ontwerp: 2008-2010. Start realisatie:2010.