Aalst Tragelsite
Raamwerk voor herontwikkeling van de Tragelsite en uitwerking van de Noordelijke Retailzone

Enkele jaren geleden hebben we een Masterplan opgesteld voor de ontwikkeling van de Tragel-site in Aalst. Dit voormalig industriegebied ligt langs de Dender en vlak nabij de binnenstad. De kern van het Masterplan is het doordringbaar en bereikbaar maken van dit gebied. Hiertoe wordt een nieuw stelsel van wegen en paden voorzien dat zoveel als mogelijk rekening houdt met eigendomsstructuren en monumentale bedrijfsbebouwing. Hiermee wordt het gebied volwaardig onderdeel van het stadsweefsel en wordt de Denderoever van industrieweg omgevormd tot aangename rivieroever.

Binnen het plangebied is een globale zonering aangehouden die varieert van perifere detailhandel langs de ring tot stedelijke woningbouw nabij de binnenstad. De tussengelegen monumentale bebouwing kan worden herontwikkeld met bijzonder stedelijk programma.

De kracht van het Masterplan is dat er mogelijkheden zijn geschetst, maar niet alles hermetisch is vastgelegd. Het netwerk van routes vormt de basis, maar in de deelgebieden kan al naar gelang de economische en programmatische mogelijkheden de planvorming nader worden uitgewerkt.

In de eerste fase wordt tegen de ringweg rond de stad een retailcentrum en een multifunctionele evenementenhal ontwikkeld. Hiermee wordt de eerste nieuwe connectie gemaakt met de oevers van de Dender, zowel ruimtelijk als programmatisch. De volgende planfases zullen in de komende jaren worden uitgewerkt.

 

Opdrachtgever
Dienst Planning van de gemeente Aalst, in het kader van Conceptsubsidie
Periode
ontwerp: 2012 - 2013

Aalst Tragelsite
Framework for redevelopment of the Tragel site and elaboration of the Northern Retail zone

Several years ago we made a Masterplan for the development of the Tragel site in Aalst. This former industrial area is located along the Dender River near the town centre. The core of the Masterplan is making this area permeable and accessible. To achieve that, we propose a new network of roads and paths that respects as much as possible ownership structures and monumental industrial buildings. This will make the area a fully-fledged part of the urban fabric and transform the bank of the Dender River from a factory road into an attractive place.

A general zoning within the plan area has been preserved, varying from peripheral retail along the ring road to urban housing closer to the town centre. The monumental buildings located in between can be redeveloped to accommodate a made-to-measure urban programme.

The strength of the Masterplan lies in the fact that while it sketches opportunities, it avoids fixing everything completely. The network of routes forms the basis, but in individual areas the planning process can be elaborated in more detail, depending on the economic and programmatic possibilities.

In the first phase a retail centre and a multifunctional event hall next to the ring road will be developed. This will provide the first new link with the banks of the Dender River, both in terms of space and programme.

The following phases of the plan will be elaborated in the coming years.

 

Opdrachtgever
Dienst Planning van de gemeente Aalst, in het kader van Conceptsubsidie
Periode
ontwerp: 2012 - 2013